ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στη ΞΥΛΕΞΠΕΡ, Ευριπίδου 2, 18531, δίνουμε έμφαση σε ζητήματα απορρήτου και θέλουμε να είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε πληροφορίες. Μαζί με την Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου Πληροφοριών, η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές της ΞΥΛΕΞΠΕΡ για τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω του ιστοτόπου που κατέχει και ελέγχει, από τις οποίες έχετε πρόσβαση στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου (η “Τοποθεσία”), καθώς και εκτός σύνδεσης, στις περιπτώσεις όπου η ύπαρξη σημείωσης απαιτείται από την νομοθεσία. Παρέχοντας Προσωπικές Πληροφορίες στην ΞΥΛΕΞΠΕΡ, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγει η ΞΥΛΕΞΠΕΡ

“Προσωπικές Πληροφορίες” είναι οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ως άτομο ή αφορούν σε εσάς ως ταυτοποιήσιμο άτομο.

Στις Προσωπικές Πληροφορίες περιλαμβάνονται τα εξής:

Ονοματεπώνυμο

Ταχυδρομική διεύθυνση (συμπλεριλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης και αποστολής)

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στοιχεία εταιρικής ταυτότητας

 

Η ΞΥΛΕΞΠΕΡ συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες όταν

 Επικοινωνείτε μέσω της Τοποθεσίας

Όταν διεξάγουμε έρευνες αγοράς, ή σας συναντάμε σε εμπορικές εκθέσεις ή σε άλλες εκδηλώσεις.

Πρέπει να συλλέγουμε Προσωπικές Πληροφορίες, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητάτε. Εάν δεν μας κοινοποιήσετε τις ζητούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Εάν γνωστοποιήσετε Προσωπικές Πληροφορίες άλλων ατόμων σε εμάς ή στους παρόχους των υπηρεσιών μας σε σχέση με τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι σχετικά και μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Ενδέχεται να συνδυάσουμε Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, με Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε στη ΞΥΛΕΞΠΕΡ μέσω άλλων πηγών, όπως καταχωρήσεις στοιχείων επικοινωνίας ή εκδηλώσεις μάρκετινγκ. Θα χρησιμοποιούμε τις συνδυασμένες Προσωπικές Πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου για όσο χρονικό διάστημα αυτές συνδυάζονται.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες για τους επαγγελματικούς μας σκοπούς, καθώς και για τους εξής σκοπούς:

o    Αποστολή σε εσάς σχετικών πληροφοριών σχετικά με την Τοποθεσία, το εμπορικό μας σήμα, προωθητικές ενέργειες ή δράσεις, αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές της ΞΥΛΕΞΠΕΡ ή και άλλων πληροφοριών διεκπεραίωσης.

 

Θα προβαίνουμε στις δραστηριότητες αυτές για να διαχειριζόμαστε τη συμβατική μας σχέση με εσάς ή και για να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις.

 

Αποστολή σε εσάς ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου και άλλου υλικού επικοινωνίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Θα προβαίνουμε στις δραστηριότητες αυτές για να διαχειριζόμαστε τη συμβατική μας σχέση με εσάς ή και για να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις.

 

Εξατομίκευση της εμπειρίας σας, παρουσιάζοντας προϊόντα και προσφορές που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για εσάς.

o    Για την καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεών σας και την εξατομίκευση των αλληλεπιδράσεων με εσάς.

 

o    Αποστολή υλικού επικοινωνίας μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με εμπορικές εκθέσεις.

 

Θα προβαίνουμε σε αυτήν τη δραστηριότητα με τη συγκατάθεσή σας ή σε περιπτώσεις όπου έχουμε έννομο συμφέρον.

  • Παροχή της άδειας να εγγράφεστε και να συμμετέχετε σε τεχνολογικά φόρουμ και άλλες εκδηλώσεις της ΞΥΛΕΞΠΕΡ.

Θα χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο για να διαχειριζόμαστε τη συμβατική μας σχέση με εσάς ή με τη συγκατάθεσή σας.

 

 

Επίτευξη επαγγελματικών σκοπών της ΞΥΛΕΞΠΕΡ.

o    Για ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, έρευνες και ανάπτυξη νέων προϊόντων, αναβάθμιση της διαδικτυακής τοποθεσίας της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, βελτίωση των υπηρεσιών της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, ανάπτυξη εκδηλώσεων μάρκετινγκ και εντοπισμό τάσεων χρήσης.

 

Θα προβαίνουμε στις δραστηριότητες αυτές για να διαχειριζόμαστε τη συμβατική μας σχέση με εσάς, να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις, να διαπιστώνουμε την αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων μάρκετινγκ ή και επειδή έχουμε σχετικό έννομο συμφέρον.

 

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες με τρόπο που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίος ή κατάλληλος: (α) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία εκτός της χώρας διαμονής σας, (β) για να συμμορφωθούμε με νομικές διαδικασίες, (γ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα δημόσιων και κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων αυτών εκτός της χώρας διαμονής σας, (δ) για να επιβάλλουμε όρους και προϋποθέσεις της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, (ε) για να προστατεύσουμε εργασίες της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, (στ) για να προστατεύσουμε δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, καθώς και εσάς ή άλλους και (ζ) για να επιτρέψουμε στην ΞΥΛΕΞΠΕΡ να διεκδικήσει διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίζει ζημίες που ενδέχεται να υποστεί.

 

Πώς γνωστοποιούνται οι Προσωπικές Πληροφορίες

 

Οι Προσωπικές Πληροφορίες σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν:

Στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών της ΞΥΛΕΞΠΕΡ.

Τα εν λόγω τρίτα μέρη παρέχουν υπηρεσίες όπως φιλοξενία διαδικτυακών τοποθεσιών, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμών, εκτέλεση παραγγελιών, διανομή προϊόντων, παροχή υποδομών, υπηρεσίες Πληροφορικής, εξυπηρέτηση πελατών, υπηρεσίες παράδοσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ελεγκτικές υπηρεσίες και παρόμοιες υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν υπηρεσίες.

 

Σε τρίτα πρόσωπα, όπως αντιπρόσωποι, έμποροι λιανικής και διανομείς, για τη διευκόλυνση της πώλησης και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών της ΞΥΛΕΞΠΕΡ που μπορεί να περιλαμβάνει υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ σύμφωνα με τις επιλογές σας.

Για την ταυτοποίησή σας σε οποιονδήποτε στέλνετε μηνύματα μέσω της Τοποθεσίας.

Σε τρίτα μέρη, στο πλαίσιο εκχώρησης άδειας, κοινής ανάπτυξης ή συναφών διακανονισμών.

Από εσάς, όταν συμμετέχετε σε λειτουργίες στην Τοποθεσία της ΞΥΛΕΞΠΕΡ που παρέχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσετε διαδραστικά με την ΞΥΛΕΞΠΕΡ και άλλους (π.χ. μέσω ιστολογίου, πίνακα μηνυμάτων, λειτουργίας ανταλλαγής μηνυμάτων, λειτουργίας συνομιλίας, προφίλ ή άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης). 

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές, θα πρέπει να έχει υπόψη ότι, οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλετε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, της τοποθεσίας σας και της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, ενδέχεται να είναι δημόσια διαθέσιμες σε άλλους. Δεν φέρουμε ευθύνη για πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλλετε μέσω των λειτουργιών αυτών και συνιστούμε με έμφαση να μην γνωστοποιείτε ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες (όπως πληροφορίες για θέματα υγείας ή πιστωτικές κάρτες) μέσω των εν λόγω λειτουργιών. Εάν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές, οι Προσωπικές Πληροφορίες σας ενδέχεται να παραμείνουν στην Τοποθεσία ή την Εφαρμογή ακόμα και αφού σταματήσετε τη χρήση της Τοποθεσίας ή της Εφαρμογής.

 

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες με τρόπο που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίος ή κατάλληλος: (α) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία εκτός της χώρας διαμονής σας, (β) για να συμμορφωθούμε με νομικές διαδικασίες, (γ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα δημόσιων και κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων αυτών εκτός της χώρας διαμονής σας, (δ) για να επιβάλλουμε όρους και προϋποθέσεις της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, (ε) για να προστατεύσουμε εργασίες της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, (στ) για να προστατεύσουμε δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, καθώς και εσάς ή άλλους και (ζ) για να επιτρέψουμε στην ΞΥΛΕΞΠΕΡ να διεκδικήσει διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίζει ζημίες που ενδέχεται να υποστεί.

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε

 

“Άλλες Πληροφορίες” είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας ή δεν αφορούν σε εσάς ως ταυτοποιήσιμο άτομο.

 

Στις Άλλες Πληροφορίες περιλαμβάνονται οι εξής:

 

Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookie, ετικετών εικονοστοιχείων και άλλων τεχνολογιών

Δημογραφικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που παρέχετε

Συγκεντρωτικές πληροφορίες

Φυσική τοποθεσία

 

Πώς συλλέγουμε Άλλες Πληροφορίες

 

Η ΞΥΛΕΞΠΕΡ και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της ΞΥΛΕΞΠΕΡ ενδέχεται να συλλέγουν Άλλες Πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως:

 

Μέσω του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής που χρησιμοποιείτε.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης και συσκευές συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση Ελέγχου Πρόσβασης Πολυμέσων (MAC), τον τύπο υπολογιστή, την ανάλυση οθόνης, την έκδοση λειτουργικού συστήματος, τον κατασκευαστή και το μοντέλο της συσκευής και ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης.

 

Η φυσική τοποθεσία της συσκευής σας και η αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα συλλέγονται μέσω δορυφόρου, πύργου κινητής τηλεφωνίας, σημάτων Wi-Fi ή άλλων τεχνολογιών. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο βάσει τοποθεσίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας παρασχεθεί άδεια να επιτρέπετε ή να απορρίπτετε τις εν λόγω χρήσεις ή και την κοινοποίηση της τοποθεσίας της συσκευής σας. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, εμείς ή και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις σχετικές εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο.

 

Από εσάς.

Πληροφορίες όπως η τοποθεσία σας, καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως τα μέσα επικοινωνίας που προτιμάτε, συλλέγονται όταν παρέχετε οικειοθελώς τις πληροφορίες αυτές. Εκτός από την περίπτωση που συνδυάζονται με Προσωπικές Πληροφορίες, οι πληροφορίες αυτές δεν ταυτοποιούν προσωπικά εσάς ή άλλους χρήστες της Τοποθεσίας ή της Εφαρμογής.

 

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookie, προκειμένου να μάθετε πώς εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούμε cookie και συναφείς τεχνολογίες παρακολούθησης για σκοπούς που περιλαμβάνουν και την προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων σε εσάς.

 

Πώς χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε άλλες πληροφορίες

 

Δεδομένου ότι οι Άλλες Πληροφορίες δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να γνωστοποιούμε Άλλες Πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν, βάσει ισχύουσας νομοθεσίας, υποχρεωνόμαστε να αντιμετωπίζουμε τις Άλλες Πληροφορίες ως Προσωπικές Πληροφορίες, τις χρησιμοποιούμε και τις γνωστοποιούμε για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνδυάζουμε Άλλες Πληροφορίες με Προσωπικές Πληροφορίες, για παράδειγμα το όνομά σας με τη γεωγραφική σας τοποθεσία. Εάν συνδυάζουμε Άλλες Πληροφορίες με Προσωπικές Πληροφορίες, όπως όταν συνδυάζουμε πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας με Άλλες Πληροφορίες, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένο εξατομικευμένο μάρκετινγκ, οι συνδυασμένες πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται από την ΞΥΛΕΞΠΕΡ ως Προσωπικές Πληροφορίες.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

 

Η “Διεύθυνση ΙΡ” που χρησιμοποιείτε είναι ένας αριθμός, ο οποίος εκχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή σας από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου.

 

Πώς συλλέγουμε Διευθύνσεις ΙΡ

 

Η Διεύθυνση ΙΡ αναγνωρίζεται και καταγράφεται αυτόματα σε αρχεία καταγραφής των διακομιστών της ΞΥΛΕΞΠΕΡ όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται την Τοποθεσία, μαζί με την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης και τη σελίδα ή τις σελίδες που επισκέφθηκε. Η συλλογή Διευθύνσεων ΙP αποτελεί συνήθη πρακτική στο διαδίκτυο και γίνεται αυτόματα από πολλές διαδικτυακές τοποθεσίες.

 

Πώς η ΞΥΛΕΞΠΕΡ χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί Διευθύνσεις ΙΡ

 

Η ΞΥΛΕΞΠΕΡ χρησιμοποιεί Διευθύνσεις ΙΡ για σκοπούς όπως ο υπολογισμός επιπέδων χρήσης της Τοποθεσίας, η συμβολή στη διάγνωση προβλημάτων διακομιστών, η διαχείριση της Τοποθεσίας και η παρουσίαση περιεχομένου το οποίο είναι ειδικά προσαρμοσμένο για τη χώρα σας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε και να γνωστοποιούμε Διευθύνσεις ΙΡ για όλους τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε Προσωπικές Πληφορορίες. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι αντιμετωπίζουμε τις Διευθύνσεις ΙΡ, τα αρχεία καταγραφής των διακομιστών και τις σχετικές πληροφορίες ως Άλλες Πληροφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υποχρεούμαστε να ενεργούμε διαφορετικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

 

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν αφορά και δεν φέρουμε ευθύνη για το απόρρητο, για πληροφορίες και για άλλες πρακτικές τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου προσώπου το οποίο λειτουργεί τοποθεσία προς την οποία περιέχει σύνδεσμο η Τοποθεσία ή η Εφαρμογή. Η συμπερίληψη συνδέσμου στην Τοποθεσία ή την Εφαρμογή δεν συνεπάγεται εννοούμενη έγκριση της συνδεδεμένης τοποθεσίας από την ΞΥΛΕΞΠΕΡ. Δεν φέρουμε ευθύνη για τη συλλογή, χρήση ή γνωστοποίηση πληροφοριών ή πολιτικών ή πρακτικών ασφάλειας οποιουδήποτε προγραμματιστή εφαρμογής, παρόχου εφαρμογής, παρόχου πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, παρόχου λειτουργικού συστήματος, παρόχου υπηρεσίας ασύρματης σύνδεσης ή κατασκευαστή συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών που τυχόν γνωστοποιείτε σε άλλους οργανισμούς μέσω ή στο πλαίσιο χρήσης των Εφαρμογών.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Η ΞΥΛΕΞΠΕΡ χρησιμοποιεί εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα για να προστατεύει τις Προσωπικές Πληροφορίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΞΥΛΕΞΠΕΡ. Δυστυχώς, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου και κανένα σύστημα αποθήκευσης δεδομένων δεν εγγυώνται πλήρη ασφάλεια. Εάν υποπτεύεστε ή έχετε ενδείξεις ότι η διαδραστική σας επικοινωνία με την ΞΥΛΕΞΠΕΡ δεν είναι πλέον ασφαλής, ενημερώστε μας αμέσως για το πρόβλημα με οποιοδήποτε από τα μέσα που περιγράφονται στην ενότητα “Επικοινωνία με την ΞΥΛΕΞΠΕΡ παρακάτω.

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 

Οι επιλογές σας σχετικά με τη χρήση και γνωστοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από την ΞΥΛΕΞΠΕΡ

 

H ΞΥΛΕΞΠΕΡ σας παρέχει πολλές επιλογές σχετικά τον τρόπο που χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Επικοινωνώντας με το Κέντρο Διαχείρισης Ερωτημάτων, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάρκετινγκ στο μέλλον και να ζητήσετε να μην κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ των μερών αυτών.

 

Θα προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματά σας όσο ταχύτερα είναι πρακτικά εφικτό. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι εάν όντως εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων περιεχομένου μάρκετινγκ της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, ενδέχεται να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα διαχειριστικού περιεχομένου, από τη λήψη των οποίων δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΛΛΑΓΗΣ Η ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

 

Εάν θελήσετε να ζητήσετε την αναθεώρηση, διόρθωση, ενημέρωση, απόκρυψη ή διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών σας που παρείχατε προηγουμένως στην ΞΥΛΕΞΠΕΡ, ή να προβάλλετε αντιρρήσεις, να επιβάλετε περιορισμούς ή με άλλον τρόπο να περιορίσετε την από την ΞΥΛΕΞΠΕΡ χρήση των, εν λόγω Προσωπικών Πληροφοριών σας, ή εάν θέλετε να ζητήσετε τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου των Προσωπικών Πληροφοριών σας με σκοπό να τις διαβιβάσετε σε άλλη εταιρεία (στο βαθμό κατά τον οποίο το εν λόγω δικαίωμα φορητότητας σας παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία), μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα στο info@xylexper.gr.

 

Στο αίτημά σας, παρακαλούμε αναφέρετε με σαφήνεια τις πληροφορίες που θα θέλατε να αλλάξουν, εάν επιθυμείτε την απόκρυψη των Προσωπικών Πληροφοριών σας από βάση δεδομένων της ΞΥΛΕΞΠΕΡ, ή με άλλον τρόπο ενημερώστε την ΞΥΛΕΞΠΕΡ για τους περιορισμούς που θα επιθυμούσατε να τεθούν στη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από την ΞΥΛΕΞΠΕΡ. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας όσο ταχύτερα είναι πρακτικά εφικτό.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

 

Θα διατηρήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εκτός εάν από το νόμο απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη χρονική περίοδος.

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης που εφαρμόζουμε περιλαμβάνουν:

 

  • Η διάρκεια της χρονικής περιόδου κατά την οποία έχουμε συνεχιζόμενη σχέση με εσάς και παρέχουμε ζητούμενες υπηρεσίες σε εσάς
  • Το εάν ισχύει για εμάς κάποια νομική υποχρέωση (για παράδειγμα, βάσει συγκεκριμένων νόμων υποχρεούμαστε να τηρούμε αρχεία των συναλλαγών σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πριν τη λήξη της οποίας δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα αρχεία αυτά) ή
  • Το εάν είναι σκόπιμη η διατήρηση με δεδομένη τη νομική μας θέση (για παράδειγμα, σε σχέση με ισχύουσες διατάξεις παραγραφής, αγωγές ή έρευνες ρυθμιστικών αρχών).

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

 

Η ΞΥΛΕΞΠΕΡ  είναι αφοσιωμένη στην προστασία των αναγκών τήρησης απορρήτου των παιδιών, ενθαρρύνοντας γονείς και κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους. Η ΞΥΛΕΞΠΕΡ δεν απευθύνει την Τοποθεσία ή την Εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των δεκοχτώ (18) ετών και δεν συλλέγει εν γνώσει της Προσωπικές Πληροφορίες από παιδιά με σκοπό την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ΞΥΛΕΞΠΕΡ πάντως συμμετέχει σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα σε επιστημονικά και περιβαλλοντικά προγράμματα τα οποία διοργανώνονται για την υποστήριξη σχολείων και κοινοτήτων.

 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σας ζητάμε να μην στέλνετε στην ΞΥΛΕΞΠΕΡ και να μην της γνωστοποιείτε ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες (για παράδειγμα, πληροφορίες που σχετίζονται με φυλετική ή εθνοτική προέλευση, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, θέματα υγείας, ποινικό μητρώο ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στην Τοποθεσία ή στην Εφαρμογή ή μέσω αυτών, ή με άλλον τρόπο.